साउन २३, २०७९, सोमबार
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.gov.np

रुद्रभिषेक, पुराभोग, सवालाख बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा


रुद्रभिषेक, पुराभोग, सवालाख बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

रुद्रभिषेक, पुराभोग, सवालाख बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

पुजा मुल्य विवरण

रु. २७०००

<h4>payment</h4>