साउन २३, २०७९, सोमबार
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.gov.np

लगुरुद्रभिषेक र पुराभोग सहित पन्चामृत पुजा


लगुरुद्रभिषेक र पुराभोग सहित पन्चामृत पुजा

लगुरुद्रभिषेक र पुराभोग सहित पन्चामृत पुजा

पुजा मुल्य विवरण

रु. ११०००

<h4>payment</h4>